timeline part 1

ציר הזמן ההסטורי

גללו למטה

2024

סוללים קהילה

הקהילה שלנו פעילה וקולטת משפחות.
ישנו מגוון רחב של ועדות כמו חינוך,
תרבות, ותיקים, איכות הסביבה, ספורט,
בריכה ועוד עליהן ניתן לקרוא בקהילתון.

חגים מאז ועד היום

החגים בהסוללים מתחברים ללוח השנה העברי
בחיבור לעונות השנה והסביבה. החגים התאפיינו
תמיד בפעילות מגוונת
לכלל הקהילה מטף ועד זקן.
לאירועי הקהילה מוזמנים להכנס לעמוד תרבות ואירועים.

מסלולי הסוללים

בשנים האחרונות פיתחו קק״ל ואנשי הישובים
באיזור
מסלולי אופניים, הליכה וטיול בכל המרחב
של היער ושל נחל ציפורי.

לפרטים נוספים מוזמנים להכנס לעמוד סביבה וטיולים.

יבולי שדותינו

חקלאות צומח הסוללים מגדלים בין היתר:
כרם ענבים ליין מהזנים מרלו, קריניאן וקברנה סובניון.

מטעי אבוקדו בשותפות עם חנתון.
גידולי שדה: כותנה, תירס לתחמיץ, אבטיח חיטה ותלתן.

 

 

ילדות בבית החדש

בשנים הראשונות אוכלוסיית הילדים הכפילה את עצמה
והיישוב נערך בהתאם. נבנו ושופצו הגנים, נוצר חיבור עם
שמשית להקמת בית ספר משותף רעים ששכן בהסוללים
בשנתיים הראשונות עד שעבר למשכנו הקבוע.

ציר הזמן ההסטורי

גללו למטה


2024

סוללים קהילה

הקהילה שלנו פעילה וקולטת משפחות.
ישנו מגוון רחב של ועדות כמו חינוך,
תרבות, ותיקים, איכות הסביבה, ספורט,
בריכה ועוד עליהן ניתן לקרוא בקהילתון.

חגים מאז ועד היום

החגים בהסוללים מתחברים ללוח השנה
העברי
בחיבור לעונות השנה והסביבה. החגים
התאפיינו תמיד בפעילות מגוונת
לכלל הקהילה
מטף ועד זקן. לאירועי הקהילה מוזמנים להכנס
לעמוד תרבות ואירועים.

מסלולי הסוללים

בשנים האחרונות פיתחו קק״ל ואנשי
הישובים באיזור
מסלולי אופניים, הליכה
וטיול בכל המרחבשל היער ושל נחל ציפורי.

לפרטים נוספים מוזמנים להכנס
לעמוד סביבה וטיולים.

יבולי שדותינו

חקלאות צומח הסוללים מגדלים בין היתר:
כרם ענבים ליין מהזנים מרלו, קריניאן וקברנה
סובניון.
מטעי אבוקדו בשותפות עם חנתון.
גידולי שדה: כותנה, תירס לתחמיץ, אבטיח
חיטה ותלתן.


2000
נוף אלונים

חיבור בין השכונה לקיבוץ התאפיין בשיתוף
בחינוך ובועדות השונות וחיבור בין האנשים.

timeline part 1


ציר הזמן ההסטורי

גללו למטה

2024

סוללים קהילה

הקהילה שלנו פעילה וקולטת משפחות. ישנו מגוון רחב של
ועדות כמו חינוך, תרבות, ותיקים, איכות הסביבה, ספורט, בריכה ועוד
עליהן ניתן לקרוא בקהילתון.

חגים מאז ועד היום

איך אנחנו חוגגים?

החגים בהסוללים מתחברים ללוח השנה העברי בחיבור
לעונות השנה והסביבה. החגים התאפיינו תמיד בפעילות
מגוונת לכלל הקהילה מטף ועד זקן.
לאירועי הקהילה מוזמנים להכנס לעמוד אירועים ותרבות.

מסלולי הסוללים

בתוך יער האלונים שסביבנו

בשנים האחרונות פיתחו קק״ל ואנשי הישובים באיזור
מסלולי אופניים, הליכה וטיול בכל המרחב של היער ושל נחל ציפורי.
לפרטים נוספים מוזמנים להכנס לעמוד סביבה וטיולים.

יבולי שדותינו

מה גדל ומה פורח?

חקלאות צומח הסוללים מגדלים בין היתר:
כרם ענבים ליין מהזנים מרלו, קריניאן וקברנה סובניון.

מטעי אבוקדו בשותפות עם חנתון.
גידולי שדה: כותנה, תירס לתחמיץ, אבטיח חיטה ותלתן.

ילדות בבית החדש

״כבר קולות ילדים נשמעים במרחב״

בשנים הראשונות אוכלוסיית הילדים הכפילה את עצמה
והיישוב נערך בהתאם.
נבנו ושופצו הגנים, נוצר חיבור עם שמשית
להקמת בית ספר
משותף רעים
ששכן בהסוללים בשנתיים הראשונות
עד שעבר למשכנו הקבוע.

ילדות בבית החדש

בשנים הראשונות אוכלוסיית הילדים הכפילה
את עצמה והיישוב נערך בהתאם. נבנו ושופצו
הגנים, נוצר חיבור עם שמשית להקמת בית
ספר משותף רעים ששכן בהסוללים
בשנתיים הראשונות עד שעבר למשכנו הקבוע.


שנות ה-90

משבר כלכלי ו״דשדוש״ דמוגרפי מובילים את
הקיבוץ לגייס כוחות ולהיכנס לתהליכי שינוי
והפרטה. במקביל, מתחילים לתכנן את שכונת
״נוף אלונים״.

ההרחבה הקיבוצית

המשמעותית

הראשונה

ההחלטה התקבלה לפני ההפרטה בהבנה
שלקיבוץ כפי שהיה אז לא יצטרפו אנשים.

הפתרון היה להוציא חלק מהקרקע של הקיבוץ
בכדי לצרף אוכלוסייה נוספת לקהילה. 

כולם רוצים

להיות חברים

היציאה לעצמאות משפחתית של החברים
(הפרטה),הובילה רבים לבחור לחיות בקיבוץ.
בני הקיבוץ החלו לראות במקום כזה ששווה
להשאר בו.

עכבר העיר -

עכבר הכפר

מעבר של משפחות בעידוד התק״ם.
ראיונות עם המשפחות החדשות של
שנות ה-90.

timeline 1

2000 נוף אלונים    

חיבור בין השכונה לקיבוץ התאפיין בשיתוף
בחינוך ובועדות השונות וחיבור בין האנשים.

ההרחבה הקיבוצית

המשעמעותית הראשונה

ההחלטה התקבלה לפני ההפרטה בהבנה שלקיבוץ
כפי שהיה אז לא יצטרפו אנשים.

הפתרון היה להוציא חלק מהקרקע של הקיבוץ בכדי
לצרף אוכלוסייה נוספת לקהילה. 

כולם רוצים

להיות חברים 
    

היציאה לעצמאות משפחתית של החברים
(הפרטה), הובילה רבים לבחור לחיות בקיבוץ.
בני הקיבוץ החלו לראות במקום כזה ששווה
להשאר בו.

שנות ה-90    

משבר כלכלי ״ודשדוש״ דמוגרפי מובילים את הקיבוץ
לגייס כוחות ולהיכנס לתהליכי שינוי והפרטה. במקביל,
מתחילים לתכנן את שכונת ״נוף אלונים״.

עכבר העיר - עכבר הכפר      

מעבר של משפחות בעידוד התק״ם.
ראיונות עם המשפחות החדשות של שנות ה-90

timeline 1

2000 נוף אלונים    

 ״אנחנו נבנה לנו בית קטן עם חצר וגינה ושער לבן״

חיבור בין השכונה לקיבוץ התאפיין בשיתוף
בחינוך ובועדות השונות וחיבור בין האנשים.

 

ההרחבה הקיבוצית

המשעמעותית הראשונה      

ההחלטה התקבלה לפני ההפרטה בהבנה שלקיבוץ
כפי שהיה אז לא יצטרפו אנשים.

הפתרון היה להוציא חלק מהקרקע של הקיבוץ בכדי
לצרף אוכלוסייה נוספת לקהילה. 

כולם רוצים להיות חברים      

היציאה לעצמאות משפחתית של החברים (הפרטה),
הובילה רבים לבחור לחיות בקיבוץ. בני הקיבוץ
החלו לראות במקום כזה ששווה להשאר בו.

שנות ה-90    


משבר כלכלי ״ודשדוש״ דמוגרפי מובילים את הקיבוץ
לגייס כוחות ולהיכנס לתהליכי שינוי והפרטה.
במקביל, מתחילים לתכנן את שכונת ״נוף אלונים״.

עכבר העיר - עכבר הכפר      

מעבר של משפחות בעידוד התק״ם.
ראיונות עם המשפחות החדשות של שנות ה-90

Timeline part 3

הלינה המשפחתית

המעבר ללינה משפחתית - ראיון עם הילדים מפעם

 

טלפונים לכולם

1989- לאחר חודשים ארוכים שבהם חברי הקיבוץ עבדו לילה,
לילה בפס היצור במפעל ״טבעול״, חוברו סוף, סוף בתי - החברים
לקווי הטלפון של ״בזק״. החיבור לציוויליזציה קישר את חברי
הקיבוץ עם העולם בלחיצה על המקשים. 

״קול ששון וקול שמחה״       

הכלה מאנגליה - החתן מהקיבוץ

ראיונות עם בנות התנועה שנשארו והתחתנו

שנות ה-80

בניה, שיפוץ והיערכות למעבר ללינה המשפחתית.
ביולי 1985 - הילדים מגיל לידה ועד בר-מצווה עוברים לישון
בבתי ההורים- אירוע היסטורי בתולדות הקיבוץ.

המדגרייה החדשה

הגדלת פעילות הרבייה

במאמץ גדול להגדיל את מקורות הפרנסה שלנו,
הוחלט בין היתר להרחיב את תחום ההדגרה של
ביצים לאפרוחים ששווקו ללולים ברחבי הצפון,
נבנתה בתחילת שנות ה-80 המדגריה הגדולה.

השריפה הגדולה      

וחדר האוכל החדש. תכניות למרכז הקהילתי נעשו
ונפרדנו מחדר האוכל הישן.

הקמת מפעל לינרו   

בעקבות המשבר הכלכלי הקיבוץ מקים את המפעל
למכשירי שרטוט ומדידה 

שנות ה-70

הקמת מפעל ״לינרו״ מזמן מקורות תעסוקה ופרנסה חדשים.
במקביל, קולט הקיבוץ גרעיני נח״ל של תנועת ״הצופים״.